Związek przynależności do pokolenia z religijnością w Europie: zmiany w strukturze wartości jako mediator [post]

Maciej Kościelniak
2018 unpublished
W artykule odniesiono się do zagadnienia zmian w poziomie religijności w krajach europejskich na przestrzeni trzech kolejnych pokoleń po II Wojnie Światowej: pokolenia wyżu demograficznego, pokolenia X oraz pokolenia Y. Analizy oparto na ogólnodostępnej bazie informacji zebranych w ramach sondażu European Social Survey (7 edycja), zawierającej dane od 28.199 osób (wiek: M = 49,01, SD = 18,67) z 15 krajów. Religijność określono za pomocą skali opartej na trzech pytaniach, a wartości mierzono za
more » ... omocą skróconej wersji Kwestionariusza Portretów (Schwartz, Melech, Lehmann, 2001). Przyjęto hipotezę, że ewolucja zmian w strukturze wartości ma charakter mediacyjny dla związku przynależności pokoleniowej z religijnością - szczególnie w krajach, w których poziom religijności jest szczególnie wysoki. Przeprowadzone analizy statystyczne pozwoliły na potwierdzenie tego założenia, ujawniając dodatni związek religijności z wartościami skoncentrowanymi na celach społecznych i ujemny z wartościami skoncentrowanymi na celach indywidualnych. Zasugerowano dalsze kierunki badań nad czynnikami wyjaśniającymi zmiany w poziomie religijności na przestrzeni życia oraz pomiędzy pokoleniami.
doi:10.31234/osf.io/6vsda fatcat:a5nd6yags5hgbm7spmcfex42tm