فراوانی لپتوسپیروز در ایران

ا. رفیعی, گ. مقامی
1962 Archives of Razi Institute  
doi:10.22092/ari.1962.108510 doaj:13562cda35644edfbd6e0e7549a4cec1 fatcat:4w3dub45lrdtnfrm24pcauosey