VAIKŲ INDIVIDUALIZUOTO UGDYMO PEDAGOGINĖS REKONSTRUKCIJOS: DISKURSAI IR METAKONTEKSTAI

Audronė Juodaitytė
2014 Tiltai  
Anotacija Straipsnyje atskleidžiamos pagrindinės vaikų tarpusavio sąveikos rūšys ir ("Aš", "Tu", "Mes") reikšmės, atsirandančios natūralioje aplinkoje, bei pedagoginių rekonstrukcijų, jas atitinkančių ir jų neatitinkančių, pobūdis. Taikant konvencialumo ir korespondencijos metodą, orientuojamasi į respektyvaus ugdymo idėją, ginančią vaiko, kaip asmens ir individo, teisę ugdymo procese išlikti unikaliu. Parodoma, kaip pedagogas gali įprasminti šią vaikų galimybę nuolat komunikuodamas su vaiko
more » ... auliu, interpretuodamas ugdymą sugestyvaus egalitarizmo idėjų pagrindu ir realizuodamas jį kaip vaikų bei suaugusiųjų dialogą. PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: vaikų individualizavimas, diskursai, metakontekstas. Abstract The article discloses main types of children's interaction ("I", "You", "We") and its meanings, emerging in natural environment as well as the type of pedagogical reconstructions, corresponding or not corresponding to these meanings. Using the method of conventionality and correspondence, it is orientated to the idea of respective education, defending the right of the child as a person and individual to remain unique in education. It is demonstrated how the educator can give a sense to this children's opportunity, constantly communicating with the children's world, interpreting education on the basis of suggestive egalitarianism ideas and implementing it as a child-adult dialogue.
doi:10.15181/tbb.v66i1.790 fatcat:dgg4xgnjtjggdj2hsniei3ve2y