Prognostic Impact of Hyperosmolarity in Patients Undergoing Primary Angioplasty for ST-Segment Elevation Myocardial Infarction

Gökhan Çiçek, Sadık Kadri Açıkgöz, Servet Altay, Mehmet Bozbay, Mehmet İleri
2015 Abant Medical Journal  
Amaç: Hiperosmolarite yüksek mortalite ile ilişkilidir, fakat kestirim değeri ile ilgili çok az şey bilinmektedir. Primer perkütan koroner girişim uygulanan ST-yükselmeli miyokart infarktüsü (STYMI) hastalarında hiperosmolarite ve uzun dönem sonuçlar arasındaki ilişki bilinmemektedir. Yöntem: Ardışık olarak alınan, primer perkütan girişim planlanan STYMI tanılı 2.503 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hiperosmolarite için kestirim değeri ROC eğrisi ile elde edildi. Osmolarite eşiği
more » ... molarite eşiği kestirim değerinin üzerindeyse "yüksek grup", altındaysa "düşük grup" olarak sınıflandırıldı.
doi:10.5505/abantmedj.2015.97720 fatcat:qirnmjuy6va5zea2em46prwhfa