Spermatocytic seminoma: A case report with literature review

Haoping Tai, Jow-Yu Sheu, Min-Che Tung, Jue-Hawn Yin, Tang-Yi Tsao
2015 Urological Science  
doi:10.1016/j.urols.2015.11.070 fatcat:bsdfevymubdvfdh3hdwt6f2psi