GÜZEL SANATLAR LİSESİ 10. SINIF BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERS KİTABINDA YER ALAN ESERLERİN İNCELENMESİ

Gülay LAÇİN, Mustafa BARAN
2020 Balkan Müzik ve Sanat Dergisi  
Öz: Çalışmada, MEB tarafından hazırlanan 2019 yılında baskısı yapılan "Güzel Sanatlar Lisesi Bireysel Ses Eğitimi 10. Sınıf" isimli ders kitabında yer alan eserlerin tür, makam/ton, ses aralığı, usul/ ölçü yapısı, sözel içerik analizi yönünden incelenmesi ve mevcut durumun ortaya konulması amaçlanmıştır. Kaynak olarak ilgili kitap kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Güzel Sanatlar Lisesi Bireysel Ses Eğitimi 10. Sınıf ders kitabında bulunan 31 eser oluşturmaktadır. Kitapta yer alan 31 eser
more » ... ta yer alan 31 eser incelenmiş, analiz edilmiş ve tablolaştırılmıştır. İncelenen eserlerin dört ayrı türden oluştuğu, eserlerde Hüseyni, Hicaz Nihavent, Buselik makamlarının ve Fa Majör, Re Majör, Mi Bemol Majör, Re Minör tonalitelerinin kullanıldığı görülmüştür. Usul ve ölçü bakımından incelendiğinde Halk Türkülerinde ve TSM eserlerinde kullanılan usullerin çeşitlilik gösterdiği, Marşlarda ve yabancı eserlerde ise basit ve birleşik ölçülerin kullanıldığı tespit edilmiştir. Eserlerin sözel yapısı için de içerik analizi yapılmıştır. Eserlerin ses aralıklarına bakıldığında TSM eserlerinin ve marşların ses aralığı olarak geniş olduğu, o yaş grubu gençlerin okumasının zor olacağı için uygun olmadığı düşünülmektedir. Anahtar kelimeler: Bireysel Ses Eğitimi Dersi, Eser Analizi, Güzel Sanatlar Lisesi Abstract: In the study, examining the works in the "Fine Arts High School Individual Sound Education 10th Grade" text book published in 2019 by Ministry of National Education in terms of genre, mode/tone, tonerange, method/measure structure, verbal content analysis and presenting the current situation is intended. The relevant book was used as a source. The sample of the study consists of 31 works in the Fine Arts High School Individual Voice Education 10th grade textbook 31 works in the book have been examined, analyzed and tabulated. It was observed that the studied work scinsisted of four different genres, and the tonality of Hüseyni, Hicaz, Nihavent, Buselik and F Majör, D Majör, Mi Bemol Majör and D Minör tonalities were used in the works. When examined in terms of method and measure, it was determined that the methods used in Folk Songs and Turkish Art Music varied, and simple and combined measures are used in marches and foreing works. Content analysis was also made for the verbal structure of the works. Considering the sound ranges of the works, it is thought that the sound range of Turkish Art 1 * MEB Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi, gulay-
doi:10.47956/bmsd.787046 fatcat:3fzl4lxl75dpzczxuighkix7ea