NEĮGALUMO IR DARBINGUMO NUSTATYMO TARNYBOS 2016 METŲ PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI NEĮGALUMO IR DARBINGUMO NUSTATYMO TARNYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI

Manfredas Žymantas, Vytautė Polujanskienė, Alvidas Garšva, Raja Krupenina, Edvardas Byčekas, Kristina Ščeponavičiūtė
unpublished
Neįgalumas-dėl asmens kūno sandaros ir funkcijų sutrikimo bei nepalankių aplinkos veiksnių sąveikos atsiradęs ilgalai-kis sveikatos būklės pablogėjimas, dalyvavimo visuomenės gyvenime ir veiklos galimybių sumažėjimas. Neįgalusis-asmuo, kuriam įstatymo nustatyta tvarka pripažintas neįgalumo lygis arba 55 proc. ir mažesnis darbingumo lygis ir (ar) nustatyta specialiųjų poreikių lygis. Darbingumo lygis-asmens pajėgumas įgyvendinti anksčiau įgytą profesinę kompetenciją ar įgyti naują profesinę
more » ... aują profesinę kompe-tenciją arba atlikti mažesnės profesinės kompetencijos reikalaujančius darbus. Darbingumo lygis nustatomas asmenims iki 18 metų, kurie yra (buvo) draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu, ir asmenims nuo 18 metų amžiaus iki senatvės pensijos amžiaus. Darbingumas įvertinamas procentais ir jo lygis nustatomas 5 punktų intervalais. Neįgalumo lygis-kompleksiškai įvertinus nustatytas asmens sveikatos būklės, savarankiškumo kasdienėje veikloje ir ga-limybių ugdytis netekimo mastas. Neįgalumo lygis nustatomas asmenims iki 18 metų, išskyrus tuos asmenis, kurie buvo (yra) draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu. NDNT nustato sunkų, vidutinį ir lengvą neįgalumo lygį. Profesinė reabilitacija-asmens darbingumo, profesinės kompetencijos ir pajėgumo dalyvauti darbo rinkoje atkūrimas arba didinimas ugdymo, socialinio, psichologinio, reabilitacijos ir kitomis poveikio priemonėmis. Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas darbingumo lygio nustatymo metu arba asmenims, kuriems nustatytas darbingumo lygis, pa-tiems prašant. Specialusis poreikis-specialiosios pagalbos reikmė, atsirandanti dėl asmens įgimtų ar įgytų ilgalaikių sveikatos sutrikimų (neįgalumo ar darbingumo netekimo) ir nepalankių aplinkos veiksnių. Specialieji poreikiai ir jų lygis yra nustatomi teisės aktų nustatyta tvarka ir tenkinami asmenims, neatsižvelgiant į jų amžių, neįgalumo lygį ar darbingumo lygį. Vertinimas-veiksmas, kurio metu priimamas sprendimas dėl asmens darbingumo lygio, neįgalumo lygio, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio ir (ar) bendrųjų pirminių specialiųjų poreikių. Darbingumo lygio, neįgalumo lygio, profesi-nės reabilitacijos paslaugų poreikio ir (ar) bendrųjų pirminių specialiųjų poreikių aktai yra pirminiai dokumentai, kuriuose fiksuojami vertinimai ir vertinimų rezultatai. Visi pirminiai ir pakartotiniai vertinimai dėl darbingumo lygio, neįgalumo lygio, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio ir (ar) bendrųjų pirminių specialiųjų poreikių nustatymo atliekami NDNT terito-riniuose skyriuose. Pirminis vertinimas-pirmą kartą atliekamas asmens sveikatos būklės vertinimas, kurio metu priimamas sprendimas dėl naujai išaiškinto darbingumo ar neįgalumo lygio. Pakartotinis vertinimas-pakartotinai atliekamas asmens sveikatos būklės vertinimas, kurio metu priimamas sprendimas dėl darbingumo ar (ir) neįgalumo lygio. Pakartotinis vertinimas atliekamas baigiantis nustatytam darbingumo ar neįgalumo lygio terminui, pasikeitus asmens sveikatos būklei, darbingumo lygio priežastims, asmeniui, asmens tėvams (įtėviams), globė-jams ar rūpintojams ir (ar) pensiją ar išmoką mokančiai institucijai nesutinkant su NDNT priimtu sprendimu.
fatcat:nwnbdvb3brb4xaewroptsrkcpe