LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE DERSİNE BAKIŞI: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Arif ÇİLEK, Alper KARAVARDAR
2021 ASYA STUDIES  
Öz Muhasebe dersi en önemli ve öğrenciler açısından en çok güçlük çekilen derslerden bir tanesidir. Bu çalışma "Genel Muhasebe" dersini alan Giresun Üniversitesi, Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü öğrencilerinin derse yönelik bakış açıları hakkında bilgi edinmeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın verilerinin elde etmek için Duman, Apak ve Yücenurşen (2015) tarafından yapılan 5'li likert ölçeği temel alınarak oluşturulan anket formu ve
more » ... vaplayıcıların demografik özelliklerinin belirleyen bilgi formundan yararlanılarak 208 öğrenciye anket uygulanmıştır. Çalışma bulguları ilk olarak frekans dağılımları ve yüzdelik bazda değerlendirilmiştir. Sonraki aşamada faktör analizi sonucunda 21 adet yargı ifadesi 7 faktör altında sınıflandırılmıştır. Bu yargılar ile ilgili faktörler özgüven, kaygı, istek, belirsizlik, önyargı, heyecan ve gereklilik olarak ifade edilmiştir. Son olarak demografik özellikler ile muhasebe dersi ile ilgili yargılar arasındaki ilişkilere yönelik Ki-kare testi yapılmıştır. Ki-kare testi bulgularına göre genel olarak "Mezuniyet sonrası kariyerim için endişe duymaktayım", "Muhasebe anlayışının beni daha üretken bir birey yapacağını dünüyorum", "İnsanlar motive edildiğinde muhasebe bilgi sistemlerini uygulamayı öğrenebilir ve uygulayabilir" ve "Muhasebe öğrenme yeni bir beceridir, ne kadar pratik yaparsanız o kadar iyi hale gelirsiniz" yargıları anlamlı sonuçlar ortaya koyarken, "Muhasebe öğrenmenin zorluğu heyecan vericidir", "Muhasebe sistemlerinin nasıl işlediğini anlamakta güçlük çekiyorum" ve "Finansal tablo hazırlama, analiz etme ve yorumlama becerim konusunda güvende değilim" yargıları anlamlı sonuçlar ortaya ortaya koymamıştır.
doi:10.31455/asya.959569 fatcat:d6hvegvjzbdbxmpqsyxsikcvxq