Vaccine en kinderziekte-statistiek

M. Henriquez Pimentel
1877 De Economist  
In verband met levensverzekering, behandelL de heer T. B. Sprague in her April-nommer van her ,Journal of the Inslilale of aclaurie* and .4~surance magazine" de vraag, of de vaceinatie eenige bescherming tegen de kinderziekte aanbiedt? u den heer S. --die zich naar den aard der zaak moest bepalen bij eene compilatie der gegevens van verschillende schrijvers -kan eene voldoende beantwoording dezer vraag alleen verkregen worden door middel van statistieken, die zeer zorgvuldig' zijn zamengesteld.
more » ... Kan men statistieken erlangen van twee groepen van personen onder gelijke omstandigheden van leeftijd~ beroep~ levensvoorwaarden enz., doch all66n hierin verschillende~ dat de personen tot de eene groep behoorende alle gevaccineerd~ en van de andere geen van allen~ dan ja zou men vertrouwbare gegevens hobben ter oplossing der quaestie. Doch zoodanige statistieken z~jn niet te verkrijgen. Er zijn thans eenigen~ die ontkennen dat de vaccinatie goede uitkomsten heeft, en haar zelfs in vele gevallen bepaald schadelijk achten~ als zou zij een dierlijk vergif in her ligchaam voeren dat dikwerf ernstige ziekte veroorzaakt. Vooral in Groot-Brittannie schijnt die meening reid te winnen. Men heeft daar een National Anti-compulsory-vaccination League, (een nationaal verbond tegen vaccine-dwang). Allereerst is her noodig rekening te houden met de meest algemeene gevoelens van bevoegde geneeskundigen, in betrekking tot den invloed der vaccinatie op sterfte~ ten gevolge van kinderziekte. Die gevoelens zijn kort en zakelijk zamengcvat door Dr. William Robertson in zijn 7de jaarlijksch verslag betreffende de vaccinatie van kinderen in Schotland~ ten jare 1870 geboren: lo. Als beveiliging tegen kinderziekte is eene vaccinatie die korL ~oor her heerschen der ziekie met, goed gevolg plaal:s had 7 eea
doi:10.1007/bf02182386 fatcat:pta5xnl3dnfixpgwniulyprlse