DEVELOPMENT AND VALIDATION OF AN ENGLISH WRITING TEST AT A UNIVERSITY IN VIETNAM

Nguyễn Xuân Nghĩa
2020 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên  
Nghiên cứu này thực hiện nhằm mục đích thiết kế lại đề thi kỹ năng Viết trong bộ đề thi Olympic tiếng Anh tại một trường đại học ở Việt Nam. Đề thi sau khi thiết kế dựa trên mô hình xây dựng đề thi của Bachman và Palmer được tiến hành cho thi trên 18 sinh viên của trường đại học này. Bài viết sau đó được chấm bởi hai giám khảo độc lập; điểm số của các bài viết này được sử dụng để xác định độ giá trị cấu trúc và độ nhất quán đánh giá bài thi. Hệ số tương quan Pearson được sử dụng nhằm kiểm tra
more » ... nhất quán trong nội tại bài thi và nhất quán trong việc đánh giá bài thi giữa hai giám khảo chấm thi. Hệ số tương quan đạt mức R = 0,72 và R = 0,94 cho thấy hai câu hỏi của đề thi đã phản ánh khá tốt khái niệm kỹ năng Viết được xác định trong đề. Đồng thời hệ số tương qua giữa hai câu hỏi đạt giá trị R = 0,43 cho thấy hai câu hỏi vừa có độ nhất quán vừa có độ phân hoá. Sự đồng thuận giữa hai giám khảo cũng đạt mức khá (R = 0,74), tuy nhiên để cải thiện hơn nữa giá trị này cần có quy trình hướng dẫn chặt chẽ hơn đối với các bài viết chưa đạt yêu cầu.
doi:10.34238/tnu-jst.2020.03.2706 fatcat:qjsiwfd27rahthj45kymd3ngaq