Optimering och selektivitet vid örtogräsbekämpning i vårsäd Resultat vårkorn

Ingemar Gruvaeus
unpublished
Ogräs 58 Både i mera ogräsrika och i ogräs-fattiga försök har kvarts till halv dos av Express, Ally Class och Ariane S räckt till för att nå önskad effekt på ogräsen. De lägsta doserna har då också sannolikt störst chans att bli de mest ekonomiskt lönsamma eller på kort sikt de minst kostsamma. Säkra skador på skörd har endast inträffat i ett fall av sex. Där gav dubbel dos Ally Class ca 10% skördesänkning i havre. Bakgrund Frågeställningen i dessa försök är dels vilka doser som behövs för att
more » ... å tillräcklig och mest ekonomisk örtogräsbekämpning och dels om vi har risk för skördenedsättande behandlingsskador i vårkorn och havre. Se-rierna kan ses som ett komplement till den preparatprovning som sker i de ordinarie för-söken med behandling av örtogräs i vårsäd. Där är målet att se skillnader i effekt i ogräs-rika bestånd medan målet i dessa serier är att se på ekonomi i behandling i mera nor-mala fält med liten till medelstor ogräs-förekomst. Projektet betalas av medel från SLF, Stiftelsen Lantbruksforskning. Plan Tre olika vanliga preparat har testats i doserna kvarts, halv, normal och dubbel dos. Prepara-ten Express 50 T, Ally Class samt Ariane S valdes för att representera olika preparttyper och normaldos var för resp. preparat 1,5 ta-blett, 40 g och 2 l per ha. Tre försök har ut-förts i vardera korn och havre. Försöken har utförts utspritt i Mellansverige för att kunna få olika klimatiska betingelser. Serien kom-mer att fortsätta nästa år. Ogräsmängden i de tre försöken har varie-rat från i stort ogräsfritt i ett försök till mått-lig resp. relativt riklig i de två andra. Effek-ten av bekämpning har varit ca 75-85% ogräseffekt redan vid kvarts dos och ca 85-90% effekt vid halv dos. Det antas att ca 80 % effekt på ogräsvikt är fullt tillräckligt ur fröspridningssynpunkt. Det har heller inte förekommit några säkra skördeskillnader annat än mellan obehandlat och behandlade led. Inga behandlingsskador med påverkan på skörden har uppträtt ens vid dubbel dos. Ur ekonomisk synpunkt torde följaktligen de lägsta doserna kvarts till halv dos haft störst chans att lämna ett bidrag till kostnaden för körning. Resultat havre Ogräsmängden i alla tre försöken har varit låg. Vi har därmed inte heller här fått någon säker skillnad mellan behandlingsleden be-träffande skörd. Ett undantag finns dock på Helleberg i R-län där okulär besiktning av grödan efter behandling visade kraftig gul-färgning av Express + vätmedel och etsnings-skador av Ally Class. Den dubbla dosen Ally Class gav här en säker skördesänkning om 10%. I övrigt fanns inga säkra skillnader utan istället en tendens till skördeökning som kan ha berott på en något bättre stråstyrka i de behandlade leden. Som helhet har det inte förekommit några säkra skördeskillnader i försöksserien. Även i havren har kvarts till halv dos och det billigaste preparatet Express haft störst sannolikhet att ge den bästa ekonomin om man velat försäkra sig mot större oväntade ogräsproblem.
fatcat:iwpk4ng4wfbjpl4e3vj5vxq5ra