The systemic approach to the rehabilitation of the patients presenting with laryngeal cancer after the resection of the organ and laryngectomy with tracheoesophageal by-pass and endoprosthetics

A. I. Kryukov, I. V. Reshetov, L. G. Kozhanov, A. M. Sdvizhkov, A. L. Kozhanov
2016 Vestnik otorinolaringologii  
doi:10.17116/otorino201681454-59 pmid:27500581 fatcat:zpjf6yu32jcvfdkqu22yuluxby