Wielokulturowość w interpretacjach i działaniach lokalnych. Przypadki z pogranicza polsko-ukraińskiego

Dariusz Wojakowski
2016 Pogranicze Studia Społeczne  
Wprowadzenie. Inspiracje teoretyczne Niniejszy artykuł ma na celu pokazanie specyficznego aspektu rozumienia wielokulturowości na pograniczu. W powyższym stwierdzeniu szczególne znaczenie ma termin rozumienia, który orientuje analizę nie na obiektywne wyznaczniki wielokulturowości, ale na społeczną recepcję i interpretację tej kategorii. Niezależnie od istotnych dyskusji, na ile trafnie [Wojakowski 2007 ] lub nietrafnie [Sadowski 2011] termin wielokulturowość opisuje zjawiska na pograniczu,
more » ... na pograniczu, mieszkańcy tych obszarów używają tego terminu przypisując mu konkretne znaczenia 1 . Wielokulturowość można zatem opisywać -obok zastosowania jej do analizy zjawisk pogranicza -jako obecną na pograniczu, "jedną z wartości społecznych (...) a nie zasadę zorganizowania świata wartości w społeczeństwach zróżnicowanych etnicznie. Dlatego jej wyobrażenia mogą abstrahować od konkretnych układów etnicznych, relacji międzykulturowych, rozwiązań politycznych" [Wojakowski 2015: 73] 2 . Znaczenie tak rozumianej wielokulturowości jest, moim zdaniem, nie mniejsze niż wielokulturowość rozumiana jako naukowa kategoria analityczna. Owo "potoczne" rozumienie wielokulturowości jest bowiem faktem kulturowym [Znaniecki 1971: 228], który może istotnie oddziaływać na 1 Przykładowo, Justyna Straczuk zauważyła, że na pograniczu polsko-białoruskim lokalne elity mówią o wielokulturowości w kontekście pozytywnego opisu zróżnicowania językowego, etnicznego i religijnego w regionie [Straczuk 2009: 513-514]. 2 Charakter tej wartości i pozycja w odniesieniu do innych wartości społecznych lokalnych elit były już przedmiotem przeprowadzonej przeze mnie innej analizy zebranego materiału [Wojakowski 2015].
doi:10.15290/pss.2016.28.02.08 fatcat:66m62y35obb75aynx42gvmqjny