Stabilność finansowa gmin wiejskich w Polsce

Agnieszka Kozera
2017 Studia i Materiały Wydziału Zarządzania UW  
Prawid owe funkcjonowanie gmin, jako podstawowych podmiotów sektora samorz dowego, zwi zane jest bezpo rednio z konieczno ci utrzymania przez nie stabilno ci finansowej. Jest ona definiowana jako zdolno do pe nienia przez JST przypisanych im zada w sposób ci g y i efektywny, niezale nie od nieoczekiwanych i niekorzystnych zaburze o znacznej skali. W ród ogó u gmin najwi ksz zbiorowo tworz gminy wiejskie. Wyró nia je zrónicowany charakter pe nionych funkcji, od gmin wiejskich o typowo rolniczym
more » ... o typowo rolniczym charakterze po gminy wiejskie pe ni ce funkcje rezydencjalno-us ugowe. Po wej ciu Polski w struktury europejskie to w a nie obszarom wiejskim, ich problemom, perspektywom, a tak e zagroeniom rozwoju po wi ca si wiele uwagi. Coraz wi cej uwagi po wi ca si tak e kondycji finansowej tych podmiotów, b d cej wa nym elementem analizy zjawiska ich stabilno ci finansowej. Celem artyku u jest analiza zjawiska stabilno ci finansowej gmin wiejskich, mi dzy innymi na podstawie analizy zmian poziomu ich w asnego potencja u dochodowego, wyniku finansowego oraz zjawiska zad u enia w latach 2007-2014. Badania przeprowadzono na podstawie danych pochodz cych z G ównego Urz du Statystycznego oraz Ministerstwa Finansów. S owa kluczowe: stabilno finansowa, bezpiecze stwo finansowe, w asny potencja dochodowy, zad u enie, dystres finansowy, gminy wiejskie. Nades any: 13.03.17 | Zaakceptowany do druku: 01.05.17 Financial stability of rural communes in Poland The proper functioning of the communes, as the basic units of local government sector, is directly related to the necessity of maintaining their financial stability. It is defined as the ability of communes to perform their tasks on a continuous and effective basis, regardless of unexpected or unfavorable disturbances of a large scale. Among the total communes, the largest group consists of rural communes. They are distinguished by the varied nature of the functions they perform, from rural communes with typically agricultural character to rural communes with residential and service nature. After Poland's access to European structures, problems and perspectives of development of rural areas is paid a lot of attention. More and more attention is paid also to the financial condition of these entities, which is an important element of the analysis of the phenomenon of their financial stability. The aim of the article is to analyze the phenomenon of financial stability of rural communes, inter alia on the basis of an analysis of changes in the level of their own income potential, financial result and phenomenon of debt in years [2007][2008][2009][2010][2011][2012][2013][2014]. The study was based on data from the Central Statistical Office and the Ministry of Finance. Studia i Materia y, 2/2017 (24), cz. 1: 80-96 ISSN 1733-9758, © Wydzia Zarz dzania UW Istota stabilno ci finansowej gmin Poj cie stabilno ci finansowej w literaturze przedmiotu pojawi o si stosunkowo niedawno, g ównie w kontek cie makroeko-
doi:10.7172/1733-9758.2017.24.8 fatcat:cqtobucg4jdevampmg2m5bquuu