2971775.pdf

Shao-Jie Xiong, Yu Zhang, Zhe Sun, Li Yu, Qi Su, Xiao-Qiang Xu, Jin-Shuang Jin, Qingjun Xu, Jin-Ming Liu, Kefei Chen
2017 Figshare  
Brief introduction of the hierarchy equation method
doi:10.6084/m9.figshare.5284213 fatcat:fws5lgoeqjcm5hmdimqabtjbz4