CONTRACT ANUAL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER Anul I

I Contractante
unpublished
Constantin Noica, nr. 140, Bucureşti, reprezentată de Decan prof.univ.dr. MOANŢĂ ALINA DANIELA, şi 2. Dl / D-na _________________________________________________________, în calitate de student, al programului de studii universitare de master PERFORMANŢĂ ÎN SPORT, beneficiar de servicii educaţionale realizate în regim de finanţare □buget / □ taxă, forma de învăţământ cu frecvenţă, posesor al CI seria______nr._________, CNP_______________________________ , domiciliat în
more » ... Judeţ/sector ______________________ Str. ____________________________________________,nr.____,bloc______,ap.___,etaj_____ Telefon ______________________, e-mail ___________________________________________. II. OBIECTUL CONTRACTULUI Prezentul contract are ca obiect reglementarea modului de parcurgere a planului anual de învăţământ în sistemul de credite transferabile. III. DURATA Prezentul contract este valabil pentru anul universitar ______ / _______. IV. CREDITE Pentru un an de studii sunt alocate 60 de credite (ECTS). Studentul care în anul universitar de studii precedent şi-a îndeplinit integral obligaţiile asumate prin contractul de studii şi a acumulat 60 de credite este declarat integralist. Studentul care a obţinut un număr de minimum 30 credite pentru anul I este declarat promovat. Pentru finalizarea studiilor universitare de master, studentul este obligat să acumuleze 120 ECTS. V. REDISTRIBUIRE ANUALĂ Locurile bugetate se ocupă pe durata unui an universitar, în funcţie de rezultatele obţinute la concursul de admitere pentru studenţii din anul I, respectiv de rezultatele obţinute în anul universitar precedent în cazul studenţilor din ceilalţi ani de studii, potrivit reglementărilor Senatului privind criteriile de ierarhizare anuală a studenţilor pe locurile bugetate. În anul II de studiu, locurile finanţate de la buget se ocupă de către studenții integraliști, în ordinea descrescătoare a punctelor credit obținute (suma produselor dintre numărul de credite şi nota obţinută la fiecare disciplină). Studentul este considerat integralist dacă a promovat toate disciplinele cuprinse în planul de învățământ, în sesiunea curentă de evaluare aferentă fiecărui semestru. Dacă nu există suficienţi studenţi integralişti după desfășurarea sesiunii curente pentru ocuparea locurilor bugetate, locurile rămase vacante pot fi ocupate succesiv în ordinea descrescătoare a punctelor credit de către studenți care au promovat toate examenele cuprinse în planul de învățământ, după sesiunea de reexaminări și de către studenţi neintegralişti. ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT BUCUREŞTI FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 060057 Bucureşti, Str. Constantin Noica nr. 140, sector 6, Tel. centrala: (00.40.21) 316.41.07, Rectorat: (00.40.21) 316.41.08, fax: (00.40.21) 312.04.00, http://www.unefs.ro
fatcat:q5ixfsaabfb6nia3w7jldqbr44