Öğretmenlerin Gözünden Eğitimde Kalite Sorunsalı

Yasemin BÜYÜKŞAHİN, Ali Ekber ŞAHİN
2017 Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi  
Öz: Bir toplumun refah seviyesini artırma için alınacak yolun en önemli adımı eğitim sistemini güçlendirmektir. Bu da eğitimde kalite yönetimi ile mümkündür. Ülkemizde kalite için "Toplam Kalite Yönetimi" başlığında uygulamalara yer verilmektedir. Çalışmanın amacı bu uygulamaların işlevselliğini öğretmenlerle birlikte yordama ve eğitimde kalite sorunsalını ortaya koymaktır. Bu amaçla derinlemesine çalışabilmek için nitel yöntemlerden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği tercih edilmiş ve
more » ... 14 öğretmenin görüşlerine başvurulmuştur. Sonuç olarak öğretmenlerimiz öğretmen seçiminde yeterli düzeyde ayırt edici olamadığımızı, öğretmen eğitiminde saha için gerekli tecrübeyi öğretmen adayına kazandıramadığımızı belirtmektedirler. Kaliteli eğitim için öğretmenin mesleğini ve öğrencilerini sevmesi sosyal ve sabırlı bir rehber olması gerektiğini vurgulamaktadırlar. Kaliteli okul için fiziki ve mali şartların iyileştirilmesi gerektiğini, kaliteli eğitim için de velilerin bilinçlendirilmesi gerektiğini düşünmektedirler. Çalışma grubundaki öğretmenlerin çoğunluğu ülkemizde eğitimde uygulanan toplam kalite yönetimi uygulamalarının kâğıt üzerinde yapıldığını ve bu tarz uygulamaların herhangi bir fayda sağlamayacağına inandıklarını dile getirmişlerdir. Çalışma sonuçlarına göre kalite yönetimi planlayıcılarına okullarda daha gerçekçi uygulama örneklerinin tanıtılması önerilebilir. Eğitim kalitesinin paydaşları ve yapabilecekleri uygulamalı olarak kendilerine aktarılabilir. İyi uygulamaların tanıtımı yaygınlaştırılarak gönüllü olan paydaşlara teşvikler ayrılması önerilebilir. Anahtar Kelimeler: eğitim, kalite, kaliteli okul, öğretmen görüşleri, toplam kalite yönetimi Abstract: The most important step towards increasing the level of welfare of a community is to strengthen the education system. This is possible with quality management in education. For the quality in our country, there is an application called "Total Quality Management". The aim of the study is to determine the functioning of these applications together with the teachers and to reveal the quality problem in education. For this purpose, a semistructured interview technique was chosen from qualitative methods in order to study in depth and the opinions of 14 volunteer teachers were applied. As a result, our teachers point out that we are not able to distinguish adequately in the selection of teachers in the field of teacher education. For quality education, they emphasizes that the teacher must be social, patient guide and love the profession and the students. They think that physical and financial conditions should be improved for quality school, and parents should be educated for quality education. In the study group the majority of the teachers stated that the total quality management practices do not benefit and made on paper in our country. According to the results of the study, it may be suggested to introduce more realistic application examples to quality management planners. The quality of education can be transferred to the stakeholders and the practitioners themselves. It may be advisable to provide incentivesfor volunteer stakeholders by disseminating good practices.
doi:10.14686/buefad.290859 fatcat:2blxtn7mz5fdtcp63yx6cp5d5m