The management of food safety in the presence threast of terrorism
ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI WOBEC ZAGROŻEŃ TERRORYSTYCZNYCH

Justyna Górna, Aneta Wysokińska-Senkus
2018 Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series  
Streszczenie. Celem opracowania jest przedstawienie istoty systemu TACCP (Threat Assessment Critical Control Point) w kontekście jego zastosowania w organizacjach sformalizowanych. Terroryzm żywnościowy może być zastosowany w sposób bezpośredni na ostatnim etapie łańcucha żywnościowego -oddziaływanie poprzez skażoną żywność na człowieka lub w sposób pośredni na początkowych etapach łańcucha żywnościowego związanych z produkcją pierwotną. Organizacje sformalizowane mogą być podatne na
more » ... datne na bezpośredni atak terrorystyczny, gdyż występuje tam ostatnie ogniwo łańcucha żywnościowego. Wydziały żywnościowe tych organizacji zajmujące się przygotowywaniem posiłków, magazynujące surowce żywnościowe i gotową żywność mogą stanowić cel dla terroryzmu żywnościowego. Abstract: The purpose of this paper is to present the essence of the TACCP (Threat Assessment Critical Control Point) in the context of its application in formalized organizations. Food terrorism can be applied directly at the final stage of the food chain -the impact of contaminated food on human or indirectly at the initial stages of the food chain associated with primary production. The formalized organizations may be vulnerable to a direct terrorist attack, as there occur the final stage in the food chain. Food departments of this organizations which prepare meals and store raw materials and ready-to-eat food may be the target of food terrorist attacks.
doi:10.29119/1641-3466.2018.128.9 fatcat:l5buelhudbdxlnychsxirhusoa