The consequences of global trade and financial disbalances in contemporary economy

Mladen Peric, Radenko Maric
2014 Ekonomski Signali  
1 Visoka škola modernog biznisa, 2 Fakultet poslovne ekonomije Rezime. Cilj ovog rada je kritičko sagledavanje slobodne trgovine ili slobodnog protoka robe i kapitala, odnosno mogućnosti korišćenja povlašćene tržišne pozicije i ekonomsko-političkih mera koje proizilaze iz toga. Kritički osvrt se temelji na činjenici da ne mogu sve ekonomije (zemlje) da ostvarjuju koristi od međunarodne razmene. Države učestvuju u trgovinskoj razmeni jer žele suficit i privlačenje međunarodnog kapitala kako bi
more » ... većale svoju zaposlenost i proizvodnju. S obzirom da sve zemlje ne mogu imati suficite u isto vreme, neke moraju imati i deficit. Zemlje sa deficitom ulaze u krizu i njihova zaposlenost i proizvodnja padaju ispod nivoa gde bi se nalazile da te države uopšte nisu imale razvijenu međunarodnu razmenu. Shodno tome, ovo istraživanje se temelji na analizi globalnih ekonomskih disbalansa i ulozi institucija međunarodne ekonomije (STO, MMF i Svetska banka) u promovisanju istih. Ključne reči. slobodna razmena, trgovina, međunarodna trgovina, globalni ekonomski disbalansi, ekonomska kriza, recesija, Svetska trgovinska organizacija 1 Stručni rad, primljeno u redakciju 13.09.2014, prihvaćeno za objavljivanje 23.10.2014.
doi:10.5937/ekonsig1402137p fatcat:p4tz63lpxrcmteknbzcipks4i4