Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Düşünme Becerilerine İlişkin Görüşleri: Problemler ve Çözüm Önerileri

Demiral, T Kartal
2016 International Journal Of Eurasia Social Sciences   unpublished
ÖZ Bu çalışmada, okul öncesi öğretmen adaylarının bilimsel düşünme becerileri ile ilgili görüşleri ve bu becerilerin öğretiminde yaşayabilecekleri muhtemel problemler ve bu problemlere ilişkin çözüm önerilerinin ortaya konması amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden bütüncül çoklu durum deseni kullanılmıştır. Veriler anket ve görüşme formları aracılığıyla toplanmıştır. Öncelikli olarak 126 öğretmen adayına Fen Dersine Yönelik Farkındalık Ölçeği (Görüşme Formu-I) uygulanmıştır.
more » ... u-I) uygulanmıştır. Bu formdan elde edilen puanlara göre (Fen Eğitimi Dersinin Amaçları ve Fen Etkinlikleri) amaçlı örnekleme kapsamında 9 kişi çalışma grubuna (Grup-I: Yüksek-Yüksek [f:3], Grup-II: Orta-Orta [f:3] ve Grup-III: Düşük-Düşük [f:3]) dâhil edilmiştir. Çalışma grubunda yer alan öğretmen adaylarıyla Bilimsel Düşünme Becerilerine İlişkin Görüşme Formu (Görüşme Formu-II) kullanılarak birebir görüşme yapılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde betimsel ve içerik analizi birlikte kullanılmıştır. Analiz sonrasında elde edilen bulgulara ilişkin öğretmen adayları ile tekrar görüşmeler yapılmıştır. Bu sayede, katılımcılar analiz sürecine dâhil edilerek elde edilen bulguların iç geçerliği arttırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının birçoğunun bilimsel düşünme becerilerine yönelik farkındalıkları ve öğretimine yönelik öz-yeterlilikleri düşük seviyededir. Öğretmen adayları bu problemlere çözüm olarak üniversitede bilimsel düşünme becerilerine yönelik eğitim verilmesi, staj eğitiminde uygulamalara daha sık yer verilmesi, lisans dönemindeki fen eğitimi dersinin uygulamaya yönelik işlenmesi gerektiğini önermişlerdir. ABSTRACT This study aimed to investigate preservice preschool teachers' views about scientific thinking skills (STS), challenges that may occur when teaching these skills and PSTs' recommendations.
fatcat:iinv2s2cx5dttfgdctbx3rskmy