Non-infarct related chronically occluded coronary arteries and its association with diabetes and prediabetes

Mustafa Karanfil, Ahmet Akdi, Mustafa Bilal Ozbay, Meryem Kara, Ozcan Ozeke, Serkan Cay, Adnan Burak Akcay, Serkan Topaloglu, Dursun Aras
2019 Cor et Vasa  
SOUHRN Kontext: Chronické totální uzávěry koronárních tepen (chronic coronary total occlusion, CTO) jsou většinou spojeny s infarktovou tepnou (infarct-related chronic coronary total occlusion, IRA CTO); ne všechny CTO však musejí vždy vést k rozvoji STEMI nebo být STEMI vyvolány. Klinický profi l pacientů s neinfarktovou CTO (non-IRA CTO) by mohl představovat endogenní kardioprotektivní mechanismus aktivovaný v odpověď na ischemii myokardu vyvolanou rozvojem aterosklerózy. Cíl: Naším cílem
more » ... posoudit klinický profi l pacientů s non-IRA CTO z hlediska přítomných faktorů kardiovaskulárního rizika. Metody: Prohlédli jsme naši databázi invazivních kardiologických výkonů, přičemž jsme pátrali po non-IRA CTO jakékoli významnější koronární tepny a snažili jsme se zjistit, zda byl v anamnéze pacienta uveden infarkt myokardu nebo zda byl nalezen elektrokardiografi cký (kmity Q, vymizení kmitu R), echokardiografi cký nebo ventrikulografi cký důkaz v tomto směru (abnormální kinetika segmentu stěny levé komory). Následně jsme porovnali incidenci non-IRA CTO u pacientů s diabetem, prediabetem a u kontrolních skupin jedinců bez diabetu nebo prediabetu. Výsledky: Popisujeme průřezovou studii s 2 180 pacienty, u nichž byla v období mezi lednem a dubnem 2018 v nemocnici terciární péče provedena koronarografi e pro zhodnocení stabilní ischemické choroby srdeční. Nalezli jsme 41 po sobě následujících pacientů s non-IRA CTO (1,9 %) s nízkou prevalencí kuřáctví (7 %). Většina jedinců s uvedeným nálezem (93 %) měla buď diabetes (61 %), nebo prediabetes (32 %); v tomto ohledu se statisticky významně lišili od jedinců bez diabetu nebo prediabetu (p < 0,001). Závěr: Nalezli jsme vztah mezi non-IRA CTO a prediabetem a diabetem. Zatímco diabetes a prediabetes agresivně vyvolávají aterosklerózu, mohou aktivovat i endogenní kardioprotektivní mechanismy chránící kontraktilní funkci levé komory. ABSTRACT Background: Chronic coronary total occlusions (CTOs) are mostly associated with infarct-related artery (IRA CTO); however, all CTOs may not always lead to or be caused by STEMI. Clinical profi le of patients with non--infarct-related artery related CTOs (non-IRA CTO) might give us endogenous cardioprotective mechanisms activated in response to myocardial ischemia caused by atherosclerotic process. Objective: We aimed to evaluate the clinical profi le of non-IRA CTO with regard to cardiovascular risk factors. Methods: We reviewed our invasive cardiology database searching for the non-IRA CTO of any major coronary arteries, and assessed whether or not they have the clinical history or electrocardiographic (Q waves, loss of R wave), echocardiographic or left ventriculographic (segmental wall motion abnormality) evidence of previous myocardial infarction. The rates of non-IRA CTO were compared among diabetes, prediabetes and non-diabetic/prediabetic control groups. Results: This was a cross-sectional study of 2180 patients who underwent coronary angiogram for the evaluation of stable coronary artery disease at a tertiary care hospital from
doi:10.33678/cor.2019.010 fatcat:4uzy7le3hrf3dcdize7natpxmi