Spontaneous intra-gastric walled-off pancreatic necrosis rupture [letter]

Nikolaos Papadimitriou, John Robotis, Theodoros Rokkas
2014 Journal of the Pancreas  
doi:10.6092/1590-8577/2828 pmid:25435586 fatcat:w2vf35mjyfdebnf56xm2eaz22y