Advances in privacy-preserving computing

Kaiping Xue, Zhe Liu, Haojin Zhu, Miao Pan, David S. L. Wei
2021 Peer-to-Peer Networking and Applications  
doi:10.1007/s12083-021-01110-9 fatcat:o5vvf6ezcna2pc32g6oapioalu