Bazal hücreli karsinom ile kar›flan trikoepitelyoma: Olgu sunumu

Fiiflli Etfal Hastanesi T›p, Bülteni
2010 The Medical Bulletin of fiiflli Etfal Hospital   unpublished
Olgu Sunumlar› / Case Reports ÖZET: Bazal hücreli karsinom ile kar›flan trikoepitelyoma: Olgu sunumu Trikoepitelyoma folliküler diferansiyasyon gösteren ve ender görülen bir deri tümörüdür. Trikoepitelyoma ile bazal hücreli karsinomun (BCC) histolojik olarak ayr›m› zordur.28 yafl›nda erkek hasta saçl› deriye lokalize, 1y›ld›r mevcut olan 2x1.5x1.5 cm boyutlar›nda, santral olarak ülserasyon veya krut içermeyen, asemptomatik, cilt renginde yavafl büyüyen nodüler lezyon nedeniyle hastanemize
more » ... e hastanemize baflvurdu. Klinik olarak nodüler bazal hücreli karsinom tan›s› düflünüldü. Bu bölgeden al›nan biyopsinin histopatolojik incelemesi sonucunda trikoepitelyoma olarak rapor edildi. Burada saçl› deriye lokalize nodüler kitlesi olan 28 yafl›ndaki erkek hasta sunulmaktad›r. Anahtar kelimeler: Karsinom, deri ekleri, tümörler, bazal hücreli ABSTRACT: Trichoepithelioma confused with basal cell carcinoma: case report Trichoepithelioma is an uncommon benign skin tumor that shows follicular differentiation.The differentiating of trichoepitheliomas from basal cell carcinoma on histologic examination is most difficult. A 28-year-old male was admitted to our hospital with a 1 year history of an asymptomatic, skin-colored, slowly growing nodular lesion located on the scalp, measuring 2x1.5x1.5 cm, with no central ulceration or crusts. A clinical diagnosis of nodular basal cell carcinoma was considered. Trichoepithelioma was reported in histopathological examination of biopsy that was taken from this region. We present the case of a 28-year-old man with nodular mass located on the scalp.
fatcat:zji3jydfovghfkxif36nydhgqe