İdris-İ Bitlisî ve İdrisiyye Medresesi Mevkufâtı

Rahmi TEKİN
2009 Journal of Turkish Research Institute  
ÖZ dris-i Bitlisî, XV. yüzyılın ortalarında dünyaya gelmi ve 1520'de vefat etmi ünlü bir Osmanlı bilginidir. Çok yönlü olan dris-i Bitlisî daha çok tarihçili i ve siyasî ki ili i ile ön plana çıkmı tır. XVI. yüzyılın ba larında Do u Anadolu'da bulunan beyliklerin Osmanlı Devleti'ne ba lanmasında önemli roller üstlenmi tir. Farsça manzum olarak kaleme aldı ı He t Behi t adlı eseri onun tarihçi ki ili ine i aret etmektedir. dris-i Bitlisî, memleketi Bitlis'te drisiyye adında bir medrese yaptırmı
more » ... r medrese yaptırmı tır ve bu medreseye bir çok gayr-ı menkûl vakıfların ba lanmasını sa lamı tır. Bu çalı mada; dris-i Bitlisî'nin hayatı, diplomatik faaliyetleri ve yaptırmı oldu u drisîyye Medresesi vakfiyesinin tanıtım ve tahlili üzerinde durulacaktır. Anahtar Sözcükler: dris-i Bitlisî, drisiyye medresesi, Bitlis, He t Behi t. ABSTRACT Idris-i Bitlisî was one of the pre-eminent scholars who lived in the later part of XV and earlier part of XVI. Idris-i Bitlisî made his career as a historian and diplomat, though he was versatile and took interest in a nuber of different fields. He played significant part in the early years of XVI to connect the provinces of Eastern Anatolia to the ottoman state. His career as a historian is best manifested in his work written in Persian and titled Hesht Behisht; he also constructed a madrasah in Bitlis commemorated as "Idrisiyye" and many assets were affiliated with it within the body of charity foundations. We publish in this study his biography, diplomatic activities and the vaqfiyah of Idrisiyye Madrasah.
doi:10.14222/turkiyat947 fatcat:amcnay43qngzngznefs2gguu54