Antecedents i estudi de la Llei 10/2009, de 22 de desembre, d'ús, protecció i promoció de les llengües pròpies d'Aragó

José Ignacio López Susín
2010 Revista de Llengua i Dret - Journal of Language and Law  
Aquest article recorre els diferents textos estatutaris que han tractat a l'Aragó la qüestió lingüística, els debats efectuats a les Corts d'Aragó i els diferents avantprojectes de llei de llengües que no van arribar a ser presentats davant del Parlament autònom. Seguidament, s'estudia breument el marc jurídic constitucional, amb especial menció a la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries, per acabar amb un estudi aprofundit de la Llei 10/2009, de 22 de desembre, d'ús, protecció
more » ... i promoció de les llengües pròpies d'Aragó. En aquest, l'autor conclou que, si bé la Llei no declara l'oficialitat de l'aragonès i el català, les reconeix oficialment i els atorga determinats efectes jurídics, per la qual cosa ens trobem davant d'una situació de cooficialitat parcial o quasioficialitat.
doaj:a9eab73829f44911bc2c669ed2f0908e fatcat:4agaud56b5bslkj3yacgtxdnoq