St. Augustine's Prayer: Purgatory

M. V. Aylmer, A Catholic
1852 The Catholic Layman  
doi:10.2307/30064921 fatcat:vj5rai63dvfhxknjmi3bmtkoyy