ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Лариса БІДЕНКО, Ганна КИСЕЛЬОВА
2020 Humanities science current issues  
Лариса БІДЕНКО, orcid.org/0000-0001-9128-5678 кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри мовної підготовки іноземних громадян Сумського державного університету (Суми, Україна) l.bidenko@drl.sumdu.edu.ua Ганна КИСЕЛЬОВА, orcid.org/0000-0002-0385-3215 старший викладач кафедри мовної підготовки іноземних громадян Сумського державного університету (Суми, Україна) h.kyselova@drl.sumdu.edu.ua ДОСВІД ВиКОРиСТАННЯ еЛеКТРОННиХ РеСУРСІВ НА ПОЧАТКОВОМУ еТАПІ НАВЧАННЯ УКРАїНСьКОї МОВи ЯК
more » ... ї У статті наведено практичний досвід використання електронних ресурсів на початковому етапі навчання української мови як іноземної. Велика кількість освітніх платформ та застосування нових методик змішаного чи дистанційного навчання поки що не дозволяють вивести на високий рівень вивчення української мови як іноземної, оскільки відсутні якісні навчальні матеріали у вигляді інтерактивних посібників, готових для використання під час самостійної роботи студентів, розміщених в Інтернеті уроків, додаткових інтерактивних матеріалів. У статті подано аналіз наукової та дидактичної літератури з проблеми дослідження. Зазначається актуальність вивчення психолого-педагогічних аспектів використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), розроблення фундаментальних основ теорії педагогічної системи та інноваційних процесів, широкого застосування інформаційно-комунікаційних технологій у лінгвістиці. Авторами статті подана спроба осмислення, створення і включення у навчальний процес нових засобів, а саме різноманітних електронних ресурсів у процесі вивчення української мови як іноземної на початковому етапі. Шляхом аналізу набутої інформації щодо удосконалення методичної теорії подана спроба описати застосовану методику відповідно до нових умов навчання. Велика увага методистів, викладачів-практиків прикута до навчання в онлайн-режимі, т. зв. e-learning, з використанням інтерактивних технологій. Ідеться про такий спосіб здобуття умінь та навичок, за якого навчання відбувається шляхом взаємодії студента з комп'ютерними ресурсами. У статті наведено приклади застосування викладачами кафедри мовної підготовки іноземних громадян СумДУ інтерактивного навчально-методичного комплексу з «Української мови як іноземної», зазначено можливості відкритих і доступних програмних засобів навчання, подані зразки завдань та вправ. Автори статті дійшли висновків, що широке застосування ІКТ у процесі викладання української мови як іноземної не тільки дозволило розширити діапазон компетенцій студентів, але й призвело до створення нового напряму електронної або комп'ютерної лінгвістики. Інтеграція ІКТ у навчальний процес на початковому етапі вивчення мови сприяє формуванню не тільки мовних, але й міжкультурних, соціокультурних компетенцій, підвищує мотивацію студентів. Ключові слова: комп'ютерна лінгводидактика, українська мова як іноземна, початкове навчання мови. Larysa BIDENKO, orcid.org/0000-0001-9128-5678
doi:10.24919/2308-4863.1/29.209312 fatcat:34s5eemkqfgf3jordev46yg6ky