Sağlık Çalışanlarının Lider-Üye Etkileşim Düzeylerinin Çeşitli Özellikler Açısından Değerlendirilmesi

Duygu ÜREK, Özgür UĞURLUOĞLU
2015 Sosyoekonomi  
This study aims to determine the leader-member exchange levels of health professions and reveal whether or not the evaluations related to these levels vary by personal, organizational, and leader's characteristics. To this end, the data obtained from 423 health professions have been evaluated. The results indicate that employees have a medium leader-member exchange level and there are statistically significant differences between employees' evaluations related to leader-member exchange level
more » ... r exchange level and its sub-dimensions by age, education, position, status of holding a managerial position, working period in industry, leadership training, hospital type, leader's age, and status of meeting the leader outside the work. Öz Bu araştırmanın amacı; sağlık çalışanlarının lider-üye etkileşim düzeylerini belirleyerek bu düzeylere ilişkin değerlendirmelerinin bireysel, örgütsel ve lidere ilişkin özellikler açısından farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. Bu kapsamda, 423 sağlık çalışanından toplanan veriler değerlendirilmiştir. Yapılan analizler neticesinde; çalışanların lider-üye etkileşim düzeyinin orta seviyede olduğu ve çalışanların lider-üye etkileşim düzeyi ve alt boyutları ile ilgili değerlendirmelerinin yaş, eğitim, görev, yönetsel pozisyonun olup olmaması, sektörde çalışma süresi, liderlik eğitimi alıp almama, hastane türü, liderin yaşı ve liderle iş dışında bir araya gelip gelmeme durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gösterdiği saptanmıştır. Anahtar Sözcükler : Lider-Üye Etkileşimi, Sağlık Çalışanları, Hastane.
doi:10.17233/se.27289 fatcat:lrddkc6dojee5h5oukrxspz5b4