IMPROVEMENT OF THE MOTIVATIONAL MECHANISM IN THE SYSTEM OF MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES DEVELOPMENT

Yu. Gray
2020 Efektyvna ekonomika  
Стаття присвячена дослідженню теоретичних та методологічних положень і практичних рекомендацій щодо удосконалення мотиваційного механізму в системі управління розвитком сільськогосподарських підприємств. Розкрито основне завдання мотиваційного механізму управління розвитком сільськогосподарських підприємств, яке полягає у сприянні встановленню, забезпеченню досягнення та підтримці оптимальних величин показників, що характеризують належний рівень удосконалення й підвищення вмотивованості
more » ... тивованості персоналу, а також інтегральних показників результативності та продуктивності праці персоналу, показників якісно та своєчасно виконаної роботи працівників. Наведена динаміка середньомісячної заробітної плати штатних працівників у сільському господарстві Хмельницької області. Визначено вплив мотивів та стимулів на управління розвитком сільськогосподарських підприємств. На основі розглянутих підходів сформульоване мотиваційне забезпечення управління розвитком сільськогосподарських підприємств. Обґрунтовані складові мотиваційного механізму управління розвитком сільськогосподарських підприємств. The article is devoted to the study of theoretical and methodological provisions and practical recommendations for improving the motivational mechanism in the management system of agricultural enterprises. The main task of the motivational mechanism for managing the development of agricultural enterprises is revealed, which is to help establish, ensure the achievement and maintenance of optimal values of indicators that characterize the appropriate level of improvement and motivation of staff, as well as integrated indicators of productivity and productivity. employees. The influence of motives and incentives on the management of agricultural enterprises development is determined. On the basis of the considered approaches the motivational maintenance of management of development of the agricultural enterprises is formulated. The components of the motivational mechanism for managing the development of agricultural enterprises are substantiated.
doi:10.32702/2307-2105-2020.6.201 fatcat:anpndwj55ja65dbxfmtza3h3am