Bất cập trong quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

Châu Hoàng Thân
2016 Can Tho University Journal of Science  
The limitations of current regulations on the procedures of land recovery for national defense, security, and economicsocial development purposes
doi:10.22144/ctu.jvn.2016.476 fatcat:ovveuk6g2fe5lintjxa5qshiz4