Illusztrátor orvosok Magyarországon a 19. században [chapter]

Katalin Kapronczay
2008
Illusztrátor orvosok M agyarországon a 19. században "Az emberi értelem azon sajátsággal bír, m iszerint rövidebb idő alatt fogja fö l a leírandó idomot, ha azt rajzban is látja, m intha a zt csupán szavak festik le, s ez az oka, hogy a XV. század közepe óta rajzokkal istápolják magyarázataikat a boncolok..." A z idézett gondolatot A r á n y i Lajos vetette papírra az 1860-as években, abban a fejtegetésében, am elyben a bonctani rajzok hasznosságáról elmélkedik, és amely írásra a következőkben
more » ... ég vissza fogunk térni. Tény, h o g y az orvoslás leggazdagabban illusztrált k önyvei a b o n cta n i (anatóm iai) m űvek. A z eg észséges em beri test felépítésén ek és m ű k ö d ésén ek m egism eréséh ez, a kóros elváltozások m e g értéséh ez egyaránt a b on colás során észleltek rajzban való rögzítése is közeleb b vitt. N a g y fo n tosságú volt, h o g y az anatóm us olyan rajzolót, fa-, illetve rézm etszőt találjon, aki elfogadta és a m ű vészet eszk özeivel segítette az orvosi szem p o n to k elsőd legességét, érvén yesü lését. A m ű vész illusztrátorok -kevés kivétellel (Leo n a r d o d a V in c i, vagy M ic h e l a n g e l o ) -n yilvánvalóan m ásképp közelítettek a tém áh oz, a legéleseb b szem ű m egfigyelésre alapozott rajz is többnyire n é l k ü lözte az o rvos tudását. N em m in d en an atóm u snak volt olyan szerencséje, m in t pl. VESALiusnak, a T iziA N O -tanítvány Ja n CALCARral. Talán épp ez az oka, h o g y m ár a 18. századb ól is szám os olyan k ülföld ön kiad ott m unkát ism erün k , am elyn ek illu sztrációit m aga az o rv o s-szerző k észítet te. (P ie ter C a m p e r , A n t o n io Sc a r p a , a CALDANi-fivérek, stb.)
doi:10.23716/tto.15.2008.28 fatcat:adc6625uh5e65h5qxi3b5xlecu