Φωνολογική βραχύχρονη μνήμη και Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή (ΑΓΔ): Δεδομένα από δομικά αμφίσημες αναφορικές προτάσεις

Χριστίνα Ελευθερίου Γαϊτανίδου
2018
Η έρευνα για την Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή (ΑΓΔ) έχει επικεντρωθεί στους πολλαπλούς γνωστικούς και γλωσσικούς περιορισμούς, καθώς και στα μνημονικά ελλείμματα. Κατά την επεξεργαστική προσέγγιση, η λεκτική βραχύχρονη μνήμη και η φωνολογική βραχύχρονη μνήμη έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά προβληματικές στην ΑΓΔ. Προηγούμενες μελέτες έχουν επισημάνει στενή συσχέτιση ανάμεσα στην επεξεργασία δομικών αμφισημιών και στη χωρητικότητα της φωνολογικής βραχύχρονης μνήμης. Η παρούσα εργασία στοχεύει στη
more » ... ιερεύνηση της τάσης ενός παιδιού σχολικής ηλικίας με ΑΓΔ για την προσάρτηση αναφορικών προτάσεων και τον πιθανό ρόλο της φωνολογικής βραχύχρονής του μνήμης για την επιλογή ανάμεσα στους δύο πιθανούς κόμβους σύνδεσης (ΟΦ-1 ή ΟΦ-2). Ένα offline πείραμα αντιστοίχισης πρότασης εικόνας διεξήχθη, ώστε να εξεταστούν οι προτιμήσεις τόσο για τα παιδιά, όσο και για τους ενήλικες στην ελληνική, όπως και για τον συμμετέχοντα με ΑΓΔ. Ένα έργο επανάληψης ψευδολέξεων χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση της χωρητικότητας της φωνολογικής βραχύχρονης μνήμης των συμμετεχόντων. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν χαμηλή χωρητικότητα της φωνολογικής βραχύχρονης μνήμης για το παιδί με ΑΓΔ, όπως πολλοί ερευνητές έχουν επισημάνει. Επιπρόσθετα, το παιδί με ΑΓΔ εμφάνισε τάση σύνδεσης με την ΟΦ-2, η οποία αποκαλύπτει την επικράτηση της αρχής της Εγγύτητας κατά την επεξεργασία. Είναι πιθανό ο επεξεργαστής να προτιμά τη στρατηγική με το μικρότερο φόρτο για τη μνήμη. Όπως αναμενόταν, η ανάλυση κατέδειξε στατιστικά σημαντική αρνητική σχέση ανάμεσα στη φωνολογική μνήμη και στην τάση σύνδεσης των αναφορικών προτάσεων για το σύνολο του πληθυσμού. Τέλος, η ομάδα των ενηλίκων εμφάνισε στατιστικά σημαντική τάση προτίμησης για την ΟΦ-1, η οποία ερμηνεύτηκε βάσει της εγγύτητας του Κατηγορήματος, στρατηγική ισχυρά ενεργοποιήσιμη για την ελληνική
doi:10.26262/heal.auth.ir.302622 fatcat:zn7sdzz6lja57pv4z33t3kehge