Ders Dışı Uygulama ile Gerçekleştirilen Proje Tabanlı Öğrenmenin Ortaokul Öğrencileri Üzerine Etkileri

Faruk ŞİMŞEK, Ergin HAMZAOĞLU
2020 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  
Özet Anahtar Kelimeler Bu araştırmanın amacı okul dışı gerçekleştirilen proje tabanlı öğrenme yaklaşımının 6. sınıf öğrencilerin bilimsel süreç becerileri ve fen, teknoloji, mühendislik, matematik (STEM) tutumları üzerine etkisini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye'de bir devlet ortaokulunda iki farklı sınıfta öğrenim gören toplam 56 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma 2018-2019 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde yapılmıştır. Araştırmada ön test son test kontrol gruplu yarı
more » ... ysel desen kullanılmıştır. Deney grubuna mevcut öğretim programının yanında okul dışı proje tabanlı öğrenme yaklaşımı uygulanmış, kontrol grubuna ise sadece mevcut öğretim programı uygulanmıştır. Uygulama öncesi bilimsel süreç becerileri ve STEM tutum ölçeği ön test, uygulama bitiminde ise aynı testler son test olarak uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular deney grubunun bilimsel süreç becerileri ve STEM tutum ölçeği yönünden kontrol grubuna göre daha yüksek ortalamaya sahip olduğunu ve anlamlı bir fark oluştuğunu göstermektedir. Bilimsel süreç becerileri Okul dışı Proje tabanlı öğrenme STEM tutum Abstract Keywords The aim of this study is to examine the effect of outdoor school project-based learning approach on 6th grade students' scientific process skills and science, technology, engineering, mathematics (STEM) attitudes. working group of the study at a state secondary school in Turkey are a total of 56 students in two different classes. The research was carried out in the second semester of the 2018-2019 academic year. In the research, semi-experimental pattern with pretest-posttest control group was used. Apart from the current curriculum, the outdoor school project-based learning approach was applied to the experimental group, and only the current curriculum was applied to the control group. Scientific process skills and STEM attitude scale were applied as pre-test and at the end of the application, the same tests were applied as post-test. Findings obtained from the study show that the experimental group has a higher average in terms of scientific process skills and STEM attitude scale compared to the control group and a significant difference has occurred. Scientific process skills Outdoor school Project-based learning STEM attitude About Article
doi:10.18026/cbayarsos.689423 fatcat:b3fgpgwabrhl5oeh54x5oqtrcm