Sözlü Bilgilendirmenin Bronkoskopi Öncesi Kaygiya Etkisi

Zeynep Kızılcık Özkan, Ayşe Gökçe Işıklı, Ümmü Yıldız Fındık
2020 Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi  
ÖZET Amaç: Bu vaka kontrol çalışmasının amacı; bronkoskopi uygulanan hastalarda bronkoskopi hakkında sözlü bilgilendirme yapmanın, kaygı düzeyi üzerine etkisini değerlendirmektir. Çalışma Planı: Bu çalışma Şubat 2017-Şubat 2018 tarihinde bronkoskopi yapılan 60 gönüllü hastanın katılımıyla gerçekleştirildi. Verilerin toplanmasında "Hasta Tanım Formu" ve "Durumluk Süreklilik Kaygı Ölçeği" ve "Hasta Bilgilendirme Formu" kullanıldı. Verilerin analizinde bağımsız örneklem t test ve Ki kare
more » ... e Ki kare testlerinden yararlanıldı. Bulgular: Çalışmaya katılan hastaların %70'inin erkek olduğu ve yaş ortalamasının 59,78±10,72 yıl olduğu saptandı. Deney ve kontrol grupları arasında durumluk ve süreklilik kaygı düzeylerine göre istatistiksel açıdan anlamlı fark olmadığı belirlendi (p>0,05). Sonuç: Hastaların işlem öncesi durumluk ve süreklilik kaygı düzeylerinin orta düzeyde olduğu saptandı. İşlem öncesi sözlü bilgilendirme yapmanın bronkoskopi öncesi durumluk ve süreklilik kaygı düzeylerinin azaltılmasında tek başına etkili olmadığı belirlendi. Anahtar sözcükler: Bronkoskopi, kaygı, sözlü bilgilendirme THE EFFECT OF VERBAL INFORMATION ON PREBRONCHOSCOPY ANXIETY ABSTRACT Objectives: This case-control study aimed to determine the effect of verbal information on the anxiety of patients undergoing bronchoscopy. Study Design: This study was carried out between February 2017 and February 2018 on 60 voluntary patients undergoing bronchoscopy. In data collection, "Patient Descriptive Form", "State-Trait Anxiety Scale" and "Patient Information Form" were used. In data analysis, independent samples t-test and chi-square tests were used. Results: In the present study, the mean age of patients was 59.78 ± 10.72, 70% were male. There was not a statistical difference in the mean for the state and trait anxiety scores between case and control groups (p > 0.05). Conclusion: The pre-procedural state and trait anxiety levels of the patients were found to be moderate. This study demonstrated that before the procedure, verbal informing to the patients alone was not effective in reducing the state and continuity of anxiety levels before bronchoscopy.
doi:10.31067/0.2020.247 fatcat:ixotbvbnqjfidcxqpn5byw4p5y