Transplantacija bubrega juče, danas i sutra

Josip Butorajac, Rajko Hrvacevic, Ljiljana Ignjatovic, Neven Vavic, Zoran Paunic
2002 Vojnosanitetski Pregled  
Vojnomedicinska akademija, Klinika za nefrologiju, Beograd K lj u~n e r e~i : transplantacija bubrega; graft, odbacivanje; imunosupresija; hirurgija, urolo{ka, procedure; graft, pre'ivljavanje; ciklosporini; prognoza. K e y w o r d s : kidney transplantation; graft rejection; immunosuppression; urologic surgical procedures; graft survival; cyclosporins; prognosis. Uvod Bolesnici sa terminalnom renalnom insuficijencijom, od pre 50 godina, imaju tri mogu}nosti leewa, a to su hemodijaliza,
more » ... modijaliza, peritoneumska dijaliza i transplantacija bubrega. Prognoza kod terminalne bubre'ne insuficijencije bitno se promenila posle 1960. kada je Scribner zapo~eo prvi program redovne hemodijalize hroni~nih bolesnika. Iako se takvim leewem posti'u dobri rezultati u pogledu rehabilitacije i produ'ewa 'ivota, uspe{na transplantacija je boqe re{ewe. Ve{ta~ki bubreg je samo gruba imitacija pravog organa i svih wegovih brojnih funkcija. Preporuka bolesnicima da im se izvr{i transplantacija zasniva se na malom riziku i velikoj dobiti u po-re|ewu sa dijalizom, kao i na povoqnom finansijskom efektu za dru{tvenu zajednicu.
doi:10.2298/vsp0202161b pmid:12053470 fatcat:bhsgaqilbrexvjhoryeksl3foi