Studies on the Denaturation of the Proteins by Na-p-Aminosalicylate (PAS)
Na-p-Amino salicylate (PAS) に依る蛋白質の変性に関する研究

Masaru FUNATSU, Gunki FUNATSU, Tsutomu INUTSUKA
1956 Nippon Nogeikagaku-kaishi  
doi:10.1271/nogeikagaku1924.30.5_252 fatcat:7pkm45kl5refbdh2aihqk2lmla