Ulf Brunnbauer, Globalizing Southeastern Europe: Emigrants, America, and State since the Late Nineteenth Century

Sanja Lazanin
2016 Migracijske i Etniĉke Teme  
Knjiga Globalizing Southeastern Europe povjesničara Ulfa Brunnbauera, ravnatelja Instituta za Istočnu i Jugoistočnu Europu u Regensburgu te predstojnika Katedre za povijest Jugoistočne i Istočne Europe na Sveučilištu u Regensburgu, još je jedan u nizu njegovih radova u kojima se bavi Jugoistočnom Europom. Brunnbauerov istraživački interes usmjeren je na Jugoistočnu Europu, s naglaskom na povijest migracija, društvenu povijest, historijsku antropologiju te na manjine i nacionalno pitanje. U
more » ... j knjizi objavljenoj 2016. Brunnbauer se usredotočuje na iseljavanje iz Jugoistočne Europe od kraja 19. stoljeća u prekomorske zemlje, ponajprije u SAD. U svom istraživanju autor polazi od nekoliko pretpostavki. Prije svega, smatra da su migracije nerazdvojive od povijesti Jugoistočne Europe, naglašavajući da su društva Jugoistočne Europe oblikovana brojnim migracijskim procesima kroz stoljeća. Pozivajući se na druge autore (Ch. Tilly, K. Bade, L. i J. Lucassen i dr.), Brunnbauer opisuje migracije kao društveni fenomen koji je sastavni dio povijesnog istraživanja, osobito sociokulturne dimenzije povijesti. Također polazi od pretpostavke da je u konceptualnom smislu produktivnije istraživati migracije kroz transnacionalni model, upravo zato što migracije nisu pro-ces koji završava dolaskom migranta na destinaciju, nego se njihov utjecaj odražava u »dinamičnim promjenama društvenih konfiguracija« (str. 11) bez obzira na nacionalne granice. Brunnbauer u svojoj knjizi istražuje prekogranične migracije, odnosno iseljavanje iz cijele jugoistočnoeuropske regije, primjenjujući komparativni pristup za razliku od većine dosadašnjih empirijskih istraživanja, koja su uglavnom bila usredotočena na jednu zemlju ili nacionalnu skupinu. Autor naglašava važnost utjecaja koje su sezonske migracije imale na prekomorske migracije te analizira vezu prekomorskih migracija s »gastarbajterskim« prema Zapadnoj Europi. Prema autoru, iskustvo iseljavanja iz Jugoistočne Europe u prekomorske zemlje utrlo je put, s jedne strane prihvaćanju migracija kao sastavnog dijela društvenog djelovanja u toj regiji, a s druge strane na taj se način učvršćivalo mišljenje o iseljenim stanovnicima kao »dijaspori« koja je ostala vjerna »domovini«. Kao glavnu temu svoje knjige autor navodi odnos između teritorija, ljudske mobilnosti i političke intervencije. Kako bi se razumjelo migracije, mora ih se, prema njemu, smjestiti u širi društveni, politički i kulturni kontekst. Smatrajući da su prekogranične migracije eminentno politički problem i ističući da je u dosadašnjim istraživanjima pozornost uglavnom bila usmjerena na posljedice koje su migracije imale za zemlje primitka, Brunnbauer u središte svoga interesa stavlja države podrijetla, njihovu emigracijsku politiku i društvenoekonomske snage koje su sastavni dio migracijskog procesa. Pritom ističe da
doi:10.11567/met.32.3.4 fatcat:dct4wdtsqndqdgi7tiytmz747a