НОВІ ВИМОГИ ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Тетяна Волотовська
2020 PARADIGMATIC VIEW ON THE CONCEPT OF WORLD SCIENCE - VOLUME 2   unpublished
здобувач Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України Кардинальні соціальні та економічні зміни, які відбуваються у сучасному суспільстві, суттєво підвищують роль керівника, від компетентності та професіоналізму якого залежить не лише ефективність діяльності самої організації, а й рівень благополуччя її працівників. Це в повній мірі стосується керівників закладів загальної середньої освіти. Адже саме від їх управлінської компетентності залежить комфорт та
more » ... комфорт та сприятливі умови праці усього творчого колективу, а наслідком цього є висока ефективність діяльності усієї освітньої організації. Соціально-економічна ситуація в країні висуває підвищені вимоги до управлінської компетентності керівників такої освітньої установи як ЗЗСО. Компетентність керівника може вважатися достатньою, якщо він може не лише адаптуватися до мінливих ситуацій, а й творчо переосмислити, перефразувати, використати ці зміни на користь організації, розвиваючись разом з такими ситуаціями в інноваційному руслі. Моніторинг досліджень засвідчує, що тенденція до зміни застарілої концепції соціального управління в Україні та перехід на позиції нової управлінської парадигми, потреба якої теоретично обґрунтована в державних постановах і документах, органічно пов'язана з радикальними перетвореннями й реформуванням усіх сторін життєдіяльності, у тому числі й управління закладами загальної середньої освіти. Це дає змогу говорити про те, що якість шкільної освіти сьогодні -це питання, відповідь на яке, у своїх працях, намагаються розкрити відомі вітчизняні та зарубіжні науковці. Аналіз різних підходів до визначення проблеми компетентності в цілому свідчить, що більшість дослідників пов'язують це поняття з певною галуззю діяльності, з конкретною професією в матеріальних та духовних сферах. Компетентність -це здатність до актуального виконання діяльності. У зв'язку з цим актуальним виявляється аналіз проблеми розвитку рівня управлінської компетентності як складової його управлінської культури. Питанням компетентності в професійній діяльності керівника пов'язується із професіоналізмом, і тому категорія «професійна компетентність» визначатиметься рівнем професійної освіти і досвідом, індивідуальними здібностями і якостями керівника, мотивованим прагненням до неперервної самоосвіти і самовдосконалення, творчим і відповідальним ставленням до справи [1]. У дослідженнях Л. Даниленко та Л. Карамушки компетентність керівника закладу загальної середньої освіти становить сукупність необхідних для ефективної професійної діяльності систематичних науково-філософських, суспільно-політичних, психолого-педагогічних, предметних та соціальнофункціональних знань і вмінь, відповідних особистісних якостей [2]. В. Маслов під компетентністю керівника розуміє систему теоретикометодологічних, нормативних положень, наукових знань, організаційно-
doi:10.36074/21.08.2020.v2.20 fatcat:cmgt3rhxrvfr3kkw3zt3fl7ehi