Teaching Religion as a Space for Prevention of Sexual Abuse of Children

Anna Zellma
2020 Roczniki Teologiczne  
Nauczanie religii jako przestrzeń przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu dzieci Wykorzystywanie seksualne dzieci jest zjawiskiem, które występuje w różnych środowiskach społecznych. Temat ten obecnie pojawia się coraz częściej nie tylko w badaniach naukowych, ale także w debacie publicznej i w programach profilaktyczno-wychowawczych szkoły. Wciąż jednak brakuje opracowań poświęconych roli nauczania religii w przeciwdziałaniu wykorzystywaniu seksualnemu dzieci. Lekcje religii – z uwagi na
more » ... ch wychowawczy wymiar i korelację z edukacją szkolną – odgrywają ważną rolę w działalności profilaktycznej. Stanowią odpowiednią przestrzeń do podejmowania inicjatyw w zakresie przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu dzieci. W nowych dokumentach programowych nauczania religii w szkole podstawowej wielokrotnie zwraca się uwagę na kwestie związane z bezpiecznym środowiskiem oraz rozpoznawaniem zagrożeń w otoczeniu i odpowiednim reagowaniem. Nauczyciel religii ma nie tylko obowiązek zapewnić uczniom opiekę i bezpieczeństwo, ale także wyposażyć dzieci w wiedzę i umiejętności pozwalające na rozpoznawanie oraz unikanie sytuacji, w których istnieje zagrożenie wykorzystywaniem seksualnym. Podejmując wyżej zasygnalizowaną problematykę, w niniejszym opracowaniu odwołano się zarówno do prawa oświatowego, jak i do nowych dokumentów programowych nauczania religii. Zwrócono uwagę na cele i treści oraz na rozwiązania organizacyjne i metodyczne aktywności profilaktycznej w wymienionym zakresie. W tym kontekście wyakcentowano znaczenie współpracy nauczyciela religii z rodzicami, szkołą i odpowiednimi służbami (np. policją). Zaangażowanie rodziców odgrywa bowiem ważną rolę w zapobieganiu wykorzystywaniu seksualnemu dzieci.
doi:10.18290/rt.2019.66.11-6 fatcat:n2lna477u5azbpzabucgj2opdq