Üniversite Öğrencilerinde Benlik Saygısı Ve Damgalama Eğilimi Arasındaki İlişki

Kaan SEVİM, Taner Artan
2019 Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute  
Özet Damgalayan ve damgalanan arasında geçen iletişimin etiyolojisini ve toplum içerisinde yarattığı kültürel ve sosyal çıktıları araştırmak ve açıklamak birçok sosyal bilimin konusu olmuştur. Damgala(n)manın hem sonuçlarından hem de nedenlerinden biri olan benlik saygısının incelenmesi damga fenomenin incelenmesi noktasında önemli bir yere sahip olmuştur. Bu çalışma sosyal hizmet bölümünde okuyan lisans öğrencilerinin benlik saygıları ile damgalama eğilimleri arasındaki ilişkiyi tespit etmeyi
more » ... maçlamaktadır. Bir vakıf ve bir devlet üniversitesinde toplamda 299 öğrenci ile gerçekleştirilen bu çalışma, nicel araştırma deseninin nedensel karşılaştırma türünden ilişkisel tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Vakıf üniversitesi öğrencilerinin devlet üniversitesi öğrencilere göre daha fazla bir damgalama eğilimi olduğu bulunmuştur. Benzer şekilde, erkek öğrenciler ile kadın öğrenciler arasında benlik saygısında genel literatürde olduğu gibi anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır ancak damgalama eğiliminde erkeklerin kadınlara göre daha fazla damgaladığı tespit edilmiştir. Damgalama eğilimi ile benlik saygısı arasındaki ilişki Pearson Momenteler Çarpımı Korelasyon Katsayısı kullanılarak incelenmiş ve yapılan analizlere göre, iki değişken arasında küçük pozitif ve istatistiksel olarak anlamsız bir ilişki olduğu görülmüştür. Abstract Investigating and explaining the etiology of the relationship between those who stigmatize and those who are stigmatized as well as the cultural and social output created within the society has been the subject of many social sciences. Examination of self-esteem has a sound role in the studies of stigma phenemenon since it is considered both as a cause and result of stigmatization. The purpose of this study is to determine the relationship between self esteem and stigmatization tendencies of undergraduate students enrolled in social work departments. This study, conducted with a total of 299 students in a foundation and a state university, was carried out using the relational screening model of the causal comparison type of the quantitative research design. According to the results of the research that students enrolled in foundation universities have more tendency to stigmatize. There was no significant association between male students and female students as in the general literature on self-esteem. However, results show that men tend to stigmatize more than women. The relationship between stigma tendency and self esteem was examined using the Pearson Product-Moment Correlation Coefficient and it was seen that there was a small positive and statistically insignificant relationship between the two variables.
doi:10.30794/pausbed.447166 fatcat:6voqqdxdmfbfpf3yarczlqaeim