Selection of the variant solution of forest road alignment conceptual design using multicriteria optimisation

Bogdan Stefanovic, Ivan Bjelanovic
2009 Glasnik Šumarskog Fakulteta: Univerzitet u Beogradu  
Извод: У раду је изабрано једно од три варијанте решења идејног пројекта шумског пута коришћењем методе линеарне расподеле тежине критерију ма, као методе вишекритеријумске оптимизације. Избор је урађен за 25 пара метара који су разврстани на економске, техничке, производне и со цијалне критеријуме, с тим да су параметри техничког критеријума груписа ни у пројектне, конструктивне и параметре градње. На основу добијених номи налних вредности параметара по задатим критеријумима, њиховим ранги
more » ... м, поређењем, бодoвањем и сумирањем бодова, варијанта решења 1 је најповољнија. Кључне речи: шумски путеви, идејни пројекат, варијантa решења, вишекри теријумска оптимизација Abstract: One of the three studied variant solutions of forest road conceptual de sign was selected based on the linear distribution of criteria, as the method of mul ticriteria optimisation. The selection was performed with 25 parameters classified as economic, technical, production and social criteria. The parameters of technical criteria were grouped into design, construction and building parameters. Based on calculated nominal values of parameters by the given criteria, their ranking, comparison, point rating and scoring, the selected most favourable solution was variant 1.
doi:10.2298/gsf0999165s fatcat:2gpr4m3abjffdkw4dp5xdbgv5i