EALIKLARDAN İNSA1\'LARA GEÇERiLEN HASTALIKLAR

Timur Metin
1982 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi  
As aquoculture is developing and rapidly expanding industıy in the world, transmission oj diseases from jish to mun is obecoming a sufu'ect oj considerable important. Fish andlish ponds are oj interest to the public health autorities, because in certain conditions they may provide a medium or being a vector jor the spread of certain human diseases. Practice in field oj d isseases~ffish and shellfish is open to Veterinarians jor the health~f fish and humans. Özet: Kültiir balıkçı/ığının
more » ... kçı/ığının dünyadaki hızlı gelişimi ve yaygın bir endüstri kolu olması, balıklardan insanlara geçebilen hastalıkları artırarak halk sağlığıııı tehdit edebilir boyutlara ulaştırabilmektedir. Haı!alık kay/la.~ı ve taşıyıcısı olabilen balık ve işletme havuzlarının sağlık ve hijyenindon sorumlu olan Veteriner Hekimlerin bu konuda daha bilgili ve etkin olmaları zorunludur .
doi:10.1501/vetfak_0000000123 fatcat:fzxfa7p7xja6fnctj6bszir36a