Metaforyka defaworyzacji w dyskursie wykluczenia. Analiza internetowych wypowiedzi przeciwników LGBT

Radosław Maziarz
2020 Zbornik Matice srpske za slavistiku. Slavisticeskij sbornik  
Niniejszy artykuł podejmuje temat współczesnego polskiego dyskursu publicznego, skoncentrowanego wokół środowiska LGBT. Przedmiotem badania są wybrane internetowe wypowiedzi przeciwników tej grupy społecznej. Analiza bazuje na założeniach metafory pojęciowej, a jej celem jest określenie metafor defaworyzacji, czyli takich, które wyrażają negatywną ocenę, deprecjację, segregację, dyskryminację danej grupy i prowadzą do jej społecznego wykluczenia. Analiza wykazała, że dominują trzy główne
more » ... y defaworyzacji, których domenami są terror, choroba oraz kataklizm. Pojęcia te są obciążone szeregiem negatywnych konotacji, co sprawia, że środowisko LGBT konceptualizowane jest w negatywny sposób. Słowa kluczowe: metafora, dyskurs, defaworyzacja, wykluczenie, LGBT. This paper explores the contemporary Polish public discourse related to the LGBT community. The study concentrates on selected Internet statements of opponents of this social group. The analysis is based on the assumptions of a conceptual metaphor, and its aim is to determine the metaphors of defavorization, i.e., those that express negative assessment, depreciation, segregation, and discrediting of a given group and lead to their social exclusion. The analysis has shown that three main metaphors of defavorization dominate, whose source domains are terror, illness and cataclysm. These concepts are burdened with a number of negative connotations, which makes the LGBT community conceptualized in a negative way.
doi:10.18485/ms_zmss.2020.97.13 fatcat:tjmckkrutjcadb63lwm3u3zufq