Migration and Demographic Cha nges of a New Town at the Turn of 20th and 21st Centuries Exemplified with Borne Sulinowo
Przemiany migracyjne i demograficzne nowego miasta na przełomie XX i XXI wieku – przykład Bornego Sulinowa

Michał Szuszczewicz
2016 Przegląd Zachodniopomorski  
przemiany migracyJne i demogrAficzne nowego miAstA na przełomie XX i XXi wieKu -przyKład bornego sulinowa Słowa kluczowe: migracje, struktura wieku, Borne Sulinowo, osiedle powojskowe Keywords: migrations, age structure, Borne Sulinowo, a settlement left by the army Celem artykułu jest ukazanie przemian demograficznych i społecznych Bornego Sulinowa w okresie minionych dwóch dekad. Ukazano w nim problem kształtowania się społeczności w specyficznych warunkach miejscowości rekonstruowanej na
more » ... e pozostawionej przez wojska radzieckie infrastruktury. Przeanalizowano między innymi wahania liczby ludności, strukturę wieku oraz płci, kierunki i natężenie migracji. Artykuł podzielono na kilka części. W pierwszej z nich ukazano historię Bornego Sulinowa, jego przemiany funkcjonalne postępujące aż do lat 90. XX wieku. Następnie przedstawiono strukturę demograficzną społeczeństwa oraz natężenie i kierunki migracji. Ta ostatnia kwestia została rozdzielona na migrację lokalną oraz krajową i zagraniczną. Wszystkie dane zostały ujednolicone na dzień 31.12.2010 roku.
doi:10.18276/pz.2016.2-08 fatcat:knxr4rm4vfbaza7jtrk57fmwsu