A compartment-less nonenzymatic glucose–air fuel cell with nitrogen-doped mesoporous carbons and Au nanowires as catalysts

Mi Chu, Yijia Zhang, Lu Yang, Yueming Tan, Wenfang Deng, Ming Ma, Xiaoli Su, Qingji Xie, Shouzhuo Yao
2013 Energy & Environmental Science  
doi:10.1039/c3ee41904e fatcat:5e3yve2iwvg4fa72xlo25pmlcm