Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Öğretmen Yetiştirmeye İlişkin Görüşleri

Kadir BEYCİOĞLU, İdris ŞAHİN
2015 Journal of Inonu University Faculty of Education  
Özet Bu çalışma, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda her eğitim öğretim yılının başında ve sonunda yapılmakta olan ve ortalama bir ay kadar süren Mesleki Gelişim Eğitim Seminerlerinin işlevselliğini öğretmenlerin bakış açısından saptamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma; nitel bir çalışma olup, araştırmada durum çalışması tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın farklı türdeki okullarda görev yapan öğretmenler ile gerçekleştirilmesi sebebiyle araştırmada durum çalışması tekniği
more » ... lışması tekniği desenlerinden bütüncül çoklu durum deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılı, Antalya ili merkez ilçelerinde Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı bulunan resmi ilköğretim ve ortaöğretimde kurumlarında görev yapmakta olan ve araştırmaya katılmaya gönüllü 20 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler, NVIVO 12 bilgisayar yazılımı kullanılarak içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmada içerik analizinin bir öğesi olan frekans analizi kullanılmış; katılımcı görüşleri ana tema ve kodlar halinde kategorileştirilmiş ve uzman görüşü alınarak son şekli verilmiştir. Bu temalandırma sonucu oluşan alt temalar da frekanslarına göre tablolar şeklinde bulgular kısmında yer verilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen temel bulgu, katılımcıların mesleki gelişim eğitim seminerlerinin mevcut uygulanan şekliyle işlevsel olmadığını ifade etmeleridir. Araştırma bulgularına göre katılımcılar, mesleki gelişim seminerlerine iki farklı açıdan yaklaşmışlardır. İlk olarak katılımcılar bu seminerleri eğitim öğretime hazırlık, planlama yapma, dönemi değerlendirme, bireysel ve mesleki gelişim sağlama, birliktelik, bilgi alış verişinde bulunma, ders materyallerini inceleme, eğitim sistemindeki değişikliklerden haberdar olma açısından olumlu, katkı sağlayan ve verimli geçen bir süreç olarak değerlendirmişlerdir. Fakat başka bir açıdan katılımcılar yapılan seminerleri, zaman kaybı, para israfı, angarya, boş bir süreç, toplantılar, kurullar, komisyonlar, dedikodu, evrakçılık olarak ifade etmişlerdir. Abstract This study was carried out in order to determine the functionality of the Professional Development Training Seminars, which were held at the beginning and end of each academic year in the institutions affiliated to the Ministry of National Education and lasted approximately one month. This research; A qualitative study, a case study technique was used in the study. Since the study was conducted with teachers working in different types of schools, the study used holistic multi-state design from case study technique designs. The study group consisted of 20 teachers who are working in primary and secondary schools and high schools affiliated to the Ministry of National Education in the central districts of Antalya in the 2018-2019 academic year. In the research, semi-structured interview form consisting of open-ended questions was used as data collection tool and the answers of the participants were recorded on the voice recorder. The research data were analyzed using NVIVO 12 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 37, Ekim 2019 R. B. Kahyaoğlu, S. Karataş 202 computer software after transcript processing. Frequency and percentage analysis were used as part of the content analysis. The participant's opinions were categorized into draft themes under main themes and sub-themes and finalized by expert opinion. The sub-themes formed as a result of this theme are also included in the findings in the form of tables according to their frequency. In addition, these themes were supported by direct quotations from the participants and the credibility of the research was increased. As a result of the research, the main finding is that participants' professional development training seminars are not as functional as they are practiced. According to the findings of the study, participants approached professional development seminars from two different perspectives. First, the participants considered these seminars as a positive, contributing and productive process in terms of preparation for education, planning, period evaluation, individual and professional development, cooperation, exchange of information, examination of course materials, being aware of changes in education system. But in another aspect, the participants considered these seminars as Formality, Time Loss,
doi:10.17679/iuefd.16259330 fatcat:x3filtgwafbevljzizmf2lrnou