Напрями вдосконалення механізмів державної допомоги в Україні в умовах міжнародної економічної інтеграції

Denys Chernikov
2020 Вісник Національної академії державного управління при Президентові України  
Національна академія державного управління при Президентові України У статті розглянуто комплексний підхід щодо вдосконалення механізмів державної допомоги суб'єктам господарювання в Україні, включаючи такі механізми, як: організаційний, правовий, механізм надання, оцінки та коригування, а також механізм контролю щодо впливу на конкуренцію та торгівлю. З метою найбільш дієвого застосування цих механізмів наголошено на необхідності класифікації (фактичних, потенційних) випадків надання державної
more » ... в надання державної допомоги, які задовольняють критерії правил ЄС і які не задовольняють таких критеріїв (державна підтримка). Обґрунтовано доцільність інтеграції цілей і завдань політики державної допомоги із секторальними політиками, із відповідним застосуванням інструментів допомоги, які визнаються доцільними в міжнародній практиці. Ключові слова: державна допомога; державна підтримка; Угода про асоціацію; механізми державного управління. The article presents a comprehensive approach to improving the mechanisms of state aid to undertakings in Ukraine, including such mechanisms as: organizational, legal, mechanism for providing, evaluation and adjustment of aid, as well as a mechanism for control of the impact on competition and trade. In order to make the most effective use of these mechanisms, the need to classify the actual and potential cases of state aid that meet the EU criteria and those, which do not meet such criteria (public support) is emphasized. The need of integrating the goals and objectives of state aid policy with sectoral policies, with the appropriate use of aid instruments that are recognized as legitimate in international practice, is also justified.
doi:10.36030/2310-2837-3(98)-2020-17-25 fatcat:ybabdro27nf4resbshg2y2ycoe