Framework pro vývoj ERP aplikací

Pavel Lelovský, Cz
2009 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE   unpublished
Abstrakt Článek pojednává o softwarovém frameworku, vhodném pro rychlý vývoj ERP aplikací. Dále se zaměřuje na některé typické problémy, spojené s vývojem tohoto druhu aplikací. Klíčová slova: framework, rychlý vývoj aplikací, ERP aplikace, objektově orientovaný přístup, OOP, relační databáze, objektově-relační mapování, ORM, metadata. Abstract The article discusses a software framework suitable for rapid ERP aplications development. It also focuses on some typical issuses related to
more » ... lated to development of this kind of applications. Úvod Zkratkou ERP jsou označovány informační systémy, zastřešující ekonomickou činnost podniku. Typicky se jedná o výrobu, logistiku, distribuci, fakturaci, účetnictví, správu majetku, zpracování mezd. Charakter ERP systémů a prostředí, pro které jsou určeny, klade na jejich vývoj určité specifické požadavky, které se při vývoji jiných druhů SW nevyskytují nebo nejsou tak striktní. ERP systémy jsou zaměřené především na zpracování dat. Jejich účelem je poskytováni potřebných informací uživatelům systému a podpora automatizace podnikových procesů. ERP systém musí být proto koncipovaný a data strukturovaná takovým způsobem, aby odpovídala co nejvíce realitě, tj. aby poskytované informace byly dostatečné a správné a jejich získání nebylo komplikované. Zpracování dat podléhá určitým obchodním a legislativním pravidlům. Tato pravidla často nemají logiku, obsahují velké množství různých výjimek a stále se mění. Uvedené skutečnosti jsou příčinou toho, že data zpracovávaná v ERP systému bývají značně složitá. Obvykle se jedná ukládání a zpracování velkých objemů dat, ERP sytém tedy musí také být dostatečně výkonný, aby informace byly poskytované rychle, nejlépe v reálném čase. Další požadavky kladené na zpracování dat jsou spolehlivost a bezpečnost-data musí být dostupná v potřebný okamžik a musí být chráněna před poškozením nebo zneužitím. Systém musí korektně zvládat i situace, kdy se více uživatelů současně snaží pracovat se stejnými daty.
fatcat:w5v7nc32fzhkddoy2fktf6irda