Evaluatıon of nursıng students 'attıtudes towards braın draın

Ayşe Demiray, Nagihan İlaslan, Ayşegül Açıl
2020 Journal of human sciences  
Aim: The study was carried out in a descriptive type in order to evaluate the attitudes of nursing students towards brain drain. Method: The research was conducted with 589 nursing students studying at a public university and agreeing to participate in the study. The data were collected using "Descriptive Features Form" and "Brain Drain Attitude Scale in Nursing Students". Descriptive statistics, independent samples t test and ANOVA test were used to analyze the data. Findings: It was
more » ... s: It was determined that more than half of the students were in the 20 years and below, female, single, 29.4 of them are studying in the first class, 77.6% of their families live in the city center and 45.0% of them have income above the minimum level. Also 81.8% of the students stated that they knew English as a foreign language, 61.1% of them knew foreign language in medium level and 94.1% did not participate in any student exchange program. The students' average score taken from the Brain Drain Attitude Scale in Nursing Students was found to be 42.98 ± 9.91. A statistically significant difference was found between the scale total score of the students and the class level where students study, the level of income, the level of known foreign language, and participation in student exchange programs (p <0.05). Conclusion: It was determined that attitudes of nursing students towards brain drain were below average. In line with the results of the research, it is recommended to conduct similar studies with different sample groups. ​Extended English summary is in the end of Full Text PDF (TURKISH) file. Özet Amaç: Çalışma, hemşirelik öğrencilerinin beyin göçüne yönelik tutumlarını değerlendirilmek amacı ile tanımlayıcı türde gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Araştırma bir devlet üniversitesinde öğrenim gören ve çalışmayı katılmayı kabul eden 589 hemşirelik öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Veriler "Tanımlayıcı Özellikler Formu" ve "Hemşirelik Öğrencilerinde Beyin Göçüne Yönelik Tutum Ölçeği" kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, independent samples t testi ve ANOVA testi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %59.1' inin 20 yaş ve altında, 75.4' ünün kadın, %99.2' sinin bekar olduğu, 29.4' ünün birinci sınıfta öğrenim gördüğü, %77.6' sının ailesinin şehir merkezinde yaşadığı ve %45.0' ının gelir durumunu asgari düzeyin üzerinde olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin %81.8' i yabancı dil olarak İngilizce' yi bildiğini, %61.1' i orta düzeyde yabancı dil bildiğini ve %94.1' i herhangi bir öğrenci değişim programına katılmadığını ifade etmiştir. Öğrencilerin, Hemşirelik Öğrencilerinde Beyin Göçüne Yönelik Tutum Ölçeği' nden aldıkları puan ortalaması 42.98±9.91 olarak bulunmuştur. Öğrencilerin ölçek toplam puanı ile öğrenim gördükleri sınıf, gelir düzeyi, bilinen yabancı dil düzeyi ve öğrenci değişim programlarına katılma durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p<0.05). Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin beyin göçüne yönelik tutumlarının ortalamanın altında olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonucu doğrultusunda farklı örneklem grupları ile benzer çalışmalar yapılması önerilmektedir.
doi:10.14687/jhs.v17i2.5956 fatcat:yg5mptaaufe5rgbzfvfvf37fru